Home > Nieuws > Verkenning van mogelijkheid WON-eigen vak: Wetenschapsorientatie.

Verkenning van mogelijkheid WON-eigen vak: Wetenschapsorientatie.

Een mooi initiatief binnen het WON-netwerk: WON-scholen willen de mogelijkheid onderzoeken voor erkenning van een WON-eigen vak. Op deze manier zouden WON-leerlingen in de bovenbouw het WON-programma kunnen afsluiten met een examen. Dit initiatief is een goed voorbeeld van de betekenis van partnerschap in ons netwerk. WON steunt dan ook deze gezamenlijke verkenning.
Het proces kan leiden tot de aanvraag bij OCW om een WON-eigen vak te erkennen. Het kan ook leiden tot handvatten voor scholen om het WON-programma op een succesvolle manier af te sluiten binnen de context van (een) bestaand(e) vak(ken). Scholen die belangstelling hebben kunnen direct en indirect deelnemen in dit traject. We houden iedereen op de hoogte van de voortgang.

Onderzoek naar ontwerp van een eigen WON-vak: Wetenschapsoriëntatie.

Op initiatief van het Melanchton Bergschenhoek wil een aantal WON-scholen de mogelijkheid onderzoeken voor erkenning van een WON-eigen vak. Op deze manier zouden WON-leerlingen in de bovenbouw het WON-programma kunnen afsluiten met een examen. WON steunt het initiatief van WON-scholen om een verkenning uit te voeren. Samen met de scholen die daarvoor belangstelling hebben richten we een proces in voor onderzoek naar en ontwerp van een WON-eigen vak. Eventueel kan dat leiden tot een aanvraag.

14 januari jl. vond een oriënterende bijeenkomst plaats met WON-vertegenwoordigers, Gerard de Ruiter (OCW) en Maarten Pieters (SLO). Het verslag van de bijeenkomst kunt u lezen op het platform.

Belangrijke conclusies uit deze bijeenkomst:

  • het programma van eisen van een WON-eigen vak sluit idealiter aan bij het Academisch Referentiekader van WON, het talentenraamwerk en de visie van WON;
  • het programma van eisen van een WON-eigen vak zou vergeleken moeten worden met bestaande keuzevakken, zodat kan worden vastgesteld of een nieuw vak voldoende onderscheidend is;
  • als dit niet voldoende onderscheidend is: dan zouden WON-scholen voor examinering binnen hun programma desgewenst gebruik kunnen maken van bestaande vakken;
  • als het programma van eisen wel onderscheidend is, dan is het zinvol dat WON-scholen samen een nieuw vak ontwerpen.

Een tiental scholen heeft zich gemeld om in dit proces te participeren in de verkenning. Vertegenwoordigers vormen samen een ontwerpgroep. De stappen voor de ontwerpgroep zijn nu:
1. Ontwerp programma van eisen WON-eigen vak (maart 2020)
2. Vergelijk programma van eisen met reeds bestaande keuzevakken (april 2020)
3. Advies ontwerpgroep aan WON scholen over nut en noodzaak ontwerp eigen vak of mogelijkheden toepassing bestaande keuzevakken (eind april 2020)

Afhankelijk van het advies volgt daarna een proces voor ontwerp van een WON-eigen vak en een formele aanvraag van het vak (najaar 2020). Of er volgt een proces waarin we met de ontwerpgroep werken aan een handreiking voor examinering van wetenschapsoriëntatie op basis van een reeds bestaand keuzevak. Een handreiking bestaat dan uit tips, suggesties, voorbeelden waaruit docenten kunnen putten om invulling te geven aan het examenprogramma waarin wetenschapsoriëntatie op school tot uiting komt.

We vinden het belangrijk dat scholen en regio’s betrokken kunnen zijn in dit traject. Regio-coördinatoren zullen scholen informeren en raadplegen.